• Visi-Ministru Finansas visita Postus Fronteira Integradu iha Batugade, Sakato no Salele

Home » Anúnsiu » Archived » Visi-Ministru Finansas visita Postus Fronteira Integradu iha Batugade, Sakato no Salele Imprime pájina

Visi-Ministru Finansas visita Postus Fronteira Integradu iha Batugade, Sakato no Salele

Iha loron 19 to 21 Julho 2011 liu ba, Sr. Visi-Ministru Finansas, Rui Manuel Hanjam, halao visitas ba Postus Fronteira Integradu iha Batugade, Sakato no Salele. Akompanha husi funsionarius Departamentu Alfandega no Impostus nian, visita ne’e fo’o oportunidadi hare kona ba progresu iha konstrusaun Postus Fronteira Integradu, no mos hanesan asegura katak postus hirak ne’e sei bele hotu iha final Novembru, loron atu halao inaugurasaun.

Iha momentu ida ne’e, Postus Fronteira Batugade no Salele iha ona faze besik atu hotu ho konstrusaun, no nia instalasoes fisik sira konklui hotu ona. Maibe, iha Postu Integradu Sakato, tamba komplikasaun kona ba marka teritoriu/rai nian, sei bele hare atrazu iha nia konstrusaun, nune’e, sei mobiliza rekursus material no unamus hotu-hotu ke disponivel atu bele aselera prosesu no bele garante nia inaugurasaun hamutuk ho postus sira seluk iha simultaniu.