• VIII Governu Konstitusional Hahu’u Identifika Politikas no Prioridades ba Orsamentu 2019

Home » Anúnsiu » VIII Governu Konstitusional Hahu’u Identifika Politikas no Prioridades ba Orsamentu 2019 Imprime pájina

VIII Governu Konstitusional Hahu’u Identifika Politikas no Prioridades ba Orsamentu 2019

Dili, 12 Setembru 2018,

Iha loron 12 setembru 2019, hahu tuku 2.00 to’o tuku 7 kalan, iha Salaun Enkontru Ministériu Finansas, Aitarak Laran, Membrus VIII Governu Konstitusional hahu’u diskusaun informal atu identifika politikas no prioridades ba Orsamentu Geral Estadu (OGE) 2019 ne’ebe lidera hosi Sua Excelencia Primeiru Ministru, Sr. Taur Matan Ruak.

Reuniaun informal ne’e inklui mos apresentasaun ida sobre Sosial Budgeting ne’ebe divulga sobre resultadu peskiza ba implementasaun programa protesaun social hosi Governo anterior iha passadu ao longo de 10 anos no oinsa atu halo melhoramentu iha futuru atu programa protesaun social bele implementa ho ekuitatividade efisiencia no sustentavel.

Diskusaun durante loron tolu ne’e hetan partisipasaun aktiva hosi membru governu sira hotu hanesan passsu importante ida iha faze inísiu preparasaun orsamentu hodi bele konsolida informasaun hotu2 hosi instituisaun chave sira ho nune’e Governu bele define prioridades no formula orsamentu tenki refleta programa VIII Governu Konstitusional ho PEDN no ODS.

Diskusaun informal durante loron tolu nia laran hahu loron 12 to’o 14 de setembru 2018. Remata

Atu hetan informasaun klaru liu, bele kontaktu

Agostinho Castro
Chefe Gabinete Komunikasaun no Informasaun
Ministériu Finansas
acastro@mof.gov.tl